Om DNSKS

Mang en Mand blev Geni, blev Helt, blev Digter, ved den Pige han ikke fik.

Det Norske Søren Kierkegaard Selskap tar initiativ til konferanser og foredrag, bøker og artikler rundt Søren Kierkegaards skrifter. Forskere og lesere, kunnskapsrike og nysgjerrige  er velkommen som medlemmer og mange har latt seg overraske over de mange spørsmål Kierkegaard tar opp: Angst og humor, tro og ironi, dialektikk og forelskelse, galskap, mat, teater, opera og hjelpekunst.

Siden 1996 har vi arrangert seks konferanser om Kierkegaard i Kristiansand, Oslo, København og Trondheim. Vi har hatt foredrag med kjente filosofer fra inn- og utland og utfordret forfattere som Dag Solstad, Vigdis Hjorth og Gro Dahle til å lese Kierkegaardtekster som de så har reflektert over på Litteraturhuset eller Lysebu.

DNSKS har rundt hundre medlemmer og ledes siden 2006 av Marius Timmann Mjaaland og et styre på syv personer. Tidligere ledere var Finn Jor (1996-2000) og Thor Arvid Dyrerud (2000-2006). Vi får stadig nye medlemmer og det er fortsatt rom for flere. Det er ikke forkunnskapene, men interessen for Kierkegaards tanker som er betingelsen for medlemskap. Medlemskap koster kun 200 kr. og betales til DNSKS’ konto (6045.05.34806). Husk å merke innbetaling med navn. For mer info, kontakt oss på kierkegaardselskapet@gmail.com.

Vedtekter DNSKS, sist justert på generalforsamling 26.02.09

§ 1. Selskapet navn er Det Norske Søren Kierkegaard Selskap. Selskapets hovedsete er i Oslo.

§2. Selskapets formål er å vekke og videreutvikle interessen for Søren Kierkegaards skrifter samt å fremme Kierkegaard-studiet i Norge.

§3. Som ordinære medlemmer opptas personer som vil støtte selskapets formål. Sekretæren mottar innmeldelse av nye medlemmer. Generalforsamlingen fastsetter kontingentens størrelse.

§4. Selskapets regnskapsår er kalenderåret. Er kontingenten ikke betalt innen 1. mars mister man medlemsrettighetene. For medlemmer som kommer til i løpet av året, innkreves kontingenten umiddelbart etter innmeldelse.

§5. Selskapet ledes av et styre på 7 personer. Lederen velges særskilt for 2 år av gangen, de øvrige medlemmer likeledes for 2 år av gangen. Valg skjer på ordinær generalforsamling.

§6. Styret konstituerer seg selv med nestleder, sekretær og kasserer, og fastsetter for øvrig sin egen forretningsorden.

§7. Styremedlemmene mottar ikke noen godtgjørelse for sitt arbeid, men har rett til å få dekket utlegg i forbindelse med selskapets virksomhet.

§8. Styret sammenkalles til møte av lederen når denne finner det nødvendig, eller når minst 2 styremedlemmer ber om det. Varsel skal utgå minst 8 dager før møtetidspunktet. Minst halvparten av styremedlemmene må være representert for at møtet skal kunne fatte bindende vedtak. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

§9. Generalforsamling holdes annethvert år innen utløpet av første kvartal. Medlemmene skal varsles skriftlig eller ved annonsering minst 30 dager før møtet. Forslag om nye styremedlemmer og forslag om saker som skal behandles, må være innsendt til styrets leder innen 15 dager før årsmøtet. Alle saker avgjøres ved simpelt flertall, med unntak av saker som sorterer under § 11 og 12. Medlemmer som ikke kan være tilstede ved årsmøtet kan gi et annet medlem skriftlig fullmakt til å stemme i alle saker. Ingen kan imidlertid representere flere enn 3 fullmaktsgivere.

§10. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/4 av medlemmene krever det. Det skal klart redegjøres for de saker som ønskes behandlet. Varsel om ekstraordinær generalforsamling skal sendes ut minst 30 dager i forkant, som ved ordinær forsamling.

§11. Endringer i vedtektene kan bare foretas med 2/3 flertall på ordinær generalforsamling.

§12. Ved en eventuell oppløsning av selskapet følges samme prosedyre som ved endring av vedtektene. Eventuelle midler tilfaller det Danske Søren Kierkegaard Selskab.

2 tanker om “Om DNSKS

 1. Jørgen Strunge

  hej, kunsteren Arnt Uhre og grafikeren Jørgen Strunge har over nogle af Kierkegaards berømte sentenser designet en serie plakater, hvor teksten suppleres med tegninger, der siger mere end mange ord og som åbner for en ny forståelse af Kierkegaard.
  Plakaterne kan ses på http://www.sk-tegn.dk.

  Svar
 2. Kristian Bredby

  Pia Søltoft kommer med bok nå i november. Er det en mulighet for at ‘Selskapet’ kan invitere henne til Oslo ?

  Med hilsen

  Kristian Bredby

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *